Có 1 kết quả:

gē cí

1/1

gē cí

phồn thể

Từ điển phổ thông

ca từ

Từ điển Trung-Anh

(1) song lyric
(2) lyrics

Một số bài thơ có sử dụng