Có 1 kết quả:

gē sòng

1/1

gē sòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sing the praises of
(2) to extol
(3) to eulogize

Một số bài thơ có sử dụng