Có 1 kết quả:

Ōū gòng tǐ

1/1

Ōū gòng tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for 歐洲共同體|欧洲共同体, European Community (old term for the EU, European Union)