Có 1 kết quả:

Ōū jǐ lǐ dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Euclid of Alexandria (c. 300 BC), Greek geometer and author Elements 幾何原本|几何原本