Có 1 kết quả:

Ōū gē dōng

1/1

Ōū gē dōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) song thrush (Turdus philomelos)