Có 1 kết quả:

Ōū zhōu gòng tóng shì chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

European common market (old term for EU, European Union)