Có 1 kết quả:

Ōū zhōu shān yáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

European poplar (Populus tremula)