Có 1 kết quả:

Ōū zhōu huò bì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Euro
(2) European currency