Có 1 kết quả:

Ōū luó bā Zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Europe
(2) abbr. to 歐洲|欧洲[Ou1 zhou1]