Có 1 kết quả:

huān

1/1

huān

phồn thể

Từ điển phổ thông

vui vẻ, mừng

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Vui mừng, vui vẻ. ◎Như: “hoan lạc” 歡樂 vui sướng.
2. (Tính) Thân ái.
3. (Danh) Tiếng xưng hô với tình nhân. ◇Vô danh thị 無名氏: “Tự tòng biệt hoan lai, Liêm khí liễu bất khai” 自從別歡來, 奩器了不開 (Tí dạ ca 子夜歌) Từ khi từ biệt chàng đến nay, Tráp gương chưa hề mở.
4. (Danh) Họ “Hoan”.
5. (Động) Yêu, thích.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vui mừng, hoan.【歡呼】hoan hô [huanhu] Hoan hô, reo hò: 鼓掌歡呼 Vỗ tay hoan hô; 長時間的歡呼 Hoan hô hồi lâu;
② Thích, vui thích. (Ngr) Mạnh, sôi nổi: 文藝活動搞得挺歡 Hoạt động văn nghệ rất sôi nổi;
③ (văn) Chàng (từ người con gái gọi người yêu).

Từ điển Trung-Anh

(1) joyous
(2) happy
(3) pleased

Từ ghép 67

bǎ jiǔ yán huān 把酒言歡bēi huān lí hé 悲歡離合bēi jiǔ yán huān 杯酒言歡bù huān ér sàn 不歡而散bù shòu huān yíng 不受歡迎chéng huān 承歡Chūn jié Lián huān Wǎn huì 春節聯歡晚會hé jiā huān 合家歡huān bèng luàn tiào 歡蹦亂跳huān chàng 歡暢huān dù 歡度huān hū 歡呼huān hū què yuè 歡呼雀躍huān huān xǐ xǐ 歡歡喜喜huān jù 歡聚huān jù yī táng 歡聚一堂huān kuài 歡快huān lè 歡樂huān lè shí guāng 歡樂時光huān qìng 歡慶huān róng 歡容huān shēng 歡聲huān shi 歡勢huān shi 歡實huān sòng 歡送huān sòng huì 歡送會huān téng 歡騰huān tiān xǐ dì 歡天喜地huān xǐ 歡喜huān xǐ yuān jia 歡喜冤家huān xiào 歡笑huān xīn 歡心huān xīn 歡欣huān xīn gǔ wǔ 歡欣鼓舞huān xīn què yuè 歡欣雀躍huān yàn 歡宴huān yíng 歡迎huān yíng guāng lín 歡迎光臨huān yú 歡娛huān yú 歡愉huān yuè 歡悅jiā dào huān yíng 夾道歡迎jiāo huān 交歡Jiē dà huān xǐ 皆大歡喜jié huān 結歡jīn hé huān 金合歡jìn huān ér sàn 盡歡而散kuáng huān 狂歡kuáng huān jié 狂歡節lián huān 聯歡lián huān huì 聯歡會lìng mì xīn huān 另覓新歡luò luò guǎ huān 落落寡歡mǎi xiào zhuī huān 買笑追歡nán huān nǚ ài 男歡女愛qiǎng yán huān xiào 強顏歡笑qiú huān 求歡rào xī chéng huān 繞膝承歡shī huān 失歡shòu huān yíng 受歡迎xǐ huān 喜歡xǐ xǐ huān huān 喜喜歡歡xīn huān 新歡xún huān 尋歡xún huān zuò lè 尋歡作樂yú shuǐ zhī huān 魚水之歡yù yù guǎ huān 鬱鬱寡歡