Có 1 kết quả:

zhǐ ké

1/1

zhǐ ké

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to suppress coughing