Có 1 kết quả:

zhǐ jìng

1/1

zhǐ jìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) limit
(2) boundary
(3) end