Có 1 kết quả:

zhǐ bù

1/1

zhǐ bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to halt
(2) to stop
(3) to go no farther