Có 1 kết quả:

zhǐ hàn jì

1/1

zhǐ hàn jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

anti-perspirant