Có 1 kết quả:

zhǐ téng piān

1/1

zhǐ téng piān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) painkiller
(2) analgesic