Có 1 kết quả:

zhǐ tòng jì

1/1

zhǐ tòng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an analgesic
(2) pain killer