Có 1 kết quả:

zhǐ xuè

1/1

zhǐ xuè

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cầm máu, làm ngừng chảy máu

Từ điển Trung-Anh

(1) to staunch (bleeding)
(2) hemostatic (drug)