Có 1 kết quả:

zhǐ xuè diàn

1/1

zhǐ xuè diàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dressing
(2) pad to stop bleeding