Có 1 kết quả:

zhǐ xuè shuān

1/1

zhǐ xuè shuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plug to stop bleeding
(2) tampon (medicine)