Có 1 kết quả:

zhǐ xuè tiē

1/1

zhǐ xuè tiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Band-Aid
(2) plaster