Có 1 kết quả:

zhèng yì dòu zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

righteous struggle