Có 1 kết quả:

zhèng rén jūn zi

1/1

zhèng rén jūn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) upright gentleman
(2) man of honor