Có 1 kết quả:

zhèng zhuàn

1/1

zhèng zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) main subject of long novel
(2) true biography