Có 1 kết quả:

zhèng ér bā bǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) earnest
(2) authentic