Có 1 kết quả:

zhèng liù biān xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

regular hexagon