Có 1 kết quả:

Zhèng lán qí ㄓㄥˋ ㄌㄢˊ ㄑㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Plain Blue banner or Shuluun Höh khoshuu in Xilin Gol league 錫林郭勒盟|锡林郭勒盟[Xi1 lin2 guo1 le4 meng2], Inner Mongolia