Có 1 kết quả:

zhèng bàn zhóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

positive semi-axis (in coordinate geometry)