Có 1 kết quả:

zhèng xiàng lì

1/1

zhèng xiàng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

normal force (physics)