Có 1 kết quả:

zhèng dà guāng míng

1/1

zhèng dà guāng míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

just and honorable