Có 1 kết quả:

zhèng mèi

1/1

zhèng mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Tw) beautiful woman
(2) sexy woman