Có 1 kết quả:

Zhèng níng xiàn ㄓㄥˋ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhengning county in Qingyang 慶陽|庆阳[Qing4 yang2], Gansu