Có 1 kết quả:

zhèng duì

1/1

zhèng duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

directly facing