Có 1 kết quả:

zhèng cháng chéng běn

1/1

zhèng cháng chéng běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

normal cost (accountancy)