Có 1 kết quả:

zhèng xián xíng

1/1

zhèng xián xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sinusoidal (shaped like a sine wave)