Có 1 kết quả:

zhèng niàn

1/1

zhèng niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

correct mindfulness (buddhism)