Có 1 kết quả:

zhèng tóu yǐng

1/1

zhèng tóu yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

orthogonal projection