Có 1 kết quả:

zhèng duàn céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

normal fault (geology)