Có 1 kết quả:

zhèng fāng xiàng

1/1

zhèng fāng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

orientation