Có 1 kết quả:

zhèng fāng tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a rectangular parallelepiped