Có 1 kết quả:

zhèng dàn

1/1

zhèng dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

starring female role in a Chinese opera