Có 1 kết quả:

zhèng běn

1/1

zhèng běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) original (of a document)
(2) reserved copy (of a library book)