Có 1 kết quả:

zhèng kǎi

1/1

zhèng kǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

regular script (Chinese calligraphic style)