Có 1 kết quả:

zhèng bù

1/1

zhèng bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

goose-step (for military parades)