Có 1 kết quả:

zhèng bǐ lì

1/1

zhèng bǐ lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

direct proportionality