Có 1 kết quả:

zhèng qì

1/1

zhèng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) healthy environment
(2) healthy atmosphere
(3) righteousness
(4) vital energy (in Chinese medicine)