Có 1 kết quả:

zhèng què chǔ lǐ rén mín nèi bù máo dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

On the correct handling of internal contradictions among the people, Mao Zedong's tract of 1957