Có 1 kết quả:

zhèng jīng bā bǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) very serious
(2) solemn