Có 1 kết quả:

zhèng zhí

1/1

zhèng zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) main job
(2) day job
(3) steady full-time job (as opposed to temporary or casual)
(4) chief or principal post (as opposed to deputy)