Có 1 kết quả:

zhèng hào

1/1

zhèng hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

hạng nhất

Từ điển Trung-Anh

(1) positive value sign + (math.)
(2) plus sign