Có 1 kết quả:

zhèng guī

1/1

zhèng guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) regular
(2) according to standards